Obsah:

Úvodní ustanovení

Prodávající a jeho kontaktní údaje

Kupující

Zboží

Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy

Práva a povinnosti smluvních stran

Kupní cena a související poplatky

Dodací podmínky

Nabytí vlastnického práva ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

Přepravní a platební podmínky

Reklamační podmínky

Odstoupení od smlouvy

Výměna zboží

Ochrana osobních údajů

Alternativní řešení sporů

Závěrečná ustanovení

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) internetového obchodu www.buzzsneakers.cz (dále jen „e-shop“) pro zákazníky společnosti Sport Vision Czechia s.r.o. upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazků mezi společností Sport Vision Czechia s.r.o. jako dodavatelem výrobků (dále též jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“). Prodávající a kupující budou dále v těchto OP označováni společně jako „smluvní strany“.

Předmětem závazků je koupě a prodej zboží prezentovaného na internetové stránce elektronického obchodu společnosti Sport Vision Czechia s.r.o. umístěného na internetové stránce www.buzzsneakers.cz a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé především při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“), dále pak uplatňování reklamací zboží a jiné činnosti s tím související.

Prodávající umožňuje každému zákazníkovi seznámit se se zněním těchto OP, a to jejich zveřejněním na oficiálních internetových stránkách společnosti Sport Vision Czechia s.r.o., v sídle společnosti, anebo v jednotlivých prodejnách.

Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od OP, mají taková ustanovení kupní smlouvy přednost před OP.

 

Prodávající a jeho kontaktní údaje

 

Prodávajícím a provozovatelem e-shopu je společnost Sport Vision Czechia s.r.o., se sídlem Teslova 1171/15, Skvrňany 301 00 Plzeň, IČO: 26350823, DIČ:CZ26350823, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14694.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 • poštovní adresa pro doručování prodávajícímu: Teslova 1171/15, Skvrňany 301 00 Plzeň,
 • datová schránka: 2qap9ze,
 • email: online@buzzsneakers.cz,
 • telefon: +420 256 256 080.

 

Kupující

 

Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím e-shopu zejména pro osobní potřebu a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jen „spotřebitel“). Tyto OP se tedy vztahují pouze na vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel.

Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní Obchodní podmínky internetového obchodu buzzsneakers.cz pro podnikatele. Za kupujícího, který není spotřebitelem, bude považován každý kupující, který při v objednávkovém formuláři vyplní firemní údaje, tj. identifikační číslo (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ). Za kupujícího, který není spotřebitelem, bude dále považován také takový kupující, který vloží zboží do vlastního obchodního majetku nebo do obchodního majetku jiného podnikatele anebo takový kupující, který dá svolení k užití či jinak dovolí užití zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci podnikatelské činnosti jiného podnikatele.

 

Zboží

 

Za zboží se pro účely těchto OP považují veškeré výrobky a jejich příslušenství a dále také náhradní díly k těmto výrobkům, které prodávající prodává přes svůj e-shop (dále je „zboží“ nebo „věc“).

Seznam zboží prodávaného prostřednictvím e-shopu je katalogem běžně dodávaného zboží. Většina tohoto zboží je převážně stále na skladě prodávajícího. Internetové stránky e-shopu umožňují ověřit dostupnost zboží na jednotlivých prodejnách prodávajícího. Ačkoli prodávající usiluje o to, aby internetové stránky e-shopu zachycovaly dostupnost zboží na jednotlivých prodejnách v reálném čase, nemůže prodávající vyloučit, že určité zboží bude momentálně nedostupné nebo vyprodané a údaj uvedený na internetové stránce e-shopu nebude aktuální. Proto má-li kupující zvláštní zájem na tom, aby mu bylo zboží dodáno co nejdříve, doporučuje prodávající, aby kupující poptal dostupnost konkrétního zboží prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených výše v čl. 2.3 těchto OP, aby kupující předešel situaci, kdy bude toto zboží momentálně nedostupné nebo vyprodané.

Popis nabízeného zboží je uveden na internetové stránce e-shopu u jednotlivých nabízených položek zboží. Případné bližší údaje týkající se zboží mohou být kupujícímu poskytnuty na vyžádání. Pokyny k údržbě a použití zboží jsou kupujícímu k dispozici v českém jazyce na internetové stránce e-shopu www.buzzsneakers.cz v části „Pokyny k údržbě“, a to zde.

Předmětem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou jednotlivé položky zboží, které kupující zahrnul způsobem blíže popsaným v čl. 6 těchto OP do své objednávky.

 

Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy

 

Prodávající kupujícímu v souladu  s § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obč. zák.“) sděluje, že:

 1. u každého nabízeného zboží jsou uvedeny údaje o jeho hlavních vlastnostech v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby;

 2. identifikace prodávajícího včetně sídla, tel. kontaktů a adresy pro doručování elektronické pošty je uvedena v čl. 2.3 těchto OP;
 3. seznam provozoven prodávajícího je uveden v seznamu prodejen, který je přístupný v sekci Prodejny online zde seznam prodejen se může v čase měnit;
 4. ceny zboží jsou na e-shopu uváděny jako ceny konečné včetně veškerých daní a poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle dalších kritérií (např. výše objednávky, váhy zboží apod.) viz blíže v článku 11. OP;
 5. prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud by takové smlouvy byly uzavřeny a cena neměnná, sdělí prodávající kupujícímu cenu za jedno zúčtovací období, kterým je jeden měsíc;
 6. prodávající nepřizpůsobuje ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování;
 7. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky;
 8. způsob platby za zboží je obsažen v článku 11 OP a. Způsob a čas dodání zboží je obsažen v čl. 9 a 11 OP. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy marketing@a3sport.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího;
 9. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy upravuje čl. 13 těchto OP a příloha č. 2 těchto OP. Kupující ponese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s vrácením zboží. Nemůže-li být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující zvýšené náklady spojené s vrácením zboží. Zboží může být vráceno rovněž osobně, a to na jakékoliv kamenné prodejně prodávajícího, jejichž seznam je uveden na www.buzzsneakers.cz v sekci Prodejny;
 10. práva z vadného plnění jsou upravena v čl. 12. těchto OP; prodávající neposkytuje poprodejní servis;
 11. prodávající postupuje při prodeji vždy v souladu se zákonem a těmito OP, avšak konkrétní kodex chování nepřijal;
 12. prodávající běžně neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou či automaticky prodlužované smlouvy, pokud ano, vždy předem kupujícího na dané parametry upozorní;
 13. údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru obsahuje čl. 16. OP.

 

Uzavření kupní smlouvy

 

Prodávající umožňuje nakupovat zboží prostřednictvím e-shopu jak zákazníkům, kteří mají vytvořen zákaznický účet, tak zákazníkům, kteří zákaznický účet vytvořen nemají a nakupují jednorázově. Zákazníkům, kteří mají vytvořen zákaznický účet, doporučuje prodávající se před zahájením objednávky přihlásit do zákaznického účtu prostřednictvím e-mailové adresy a hesla kupujícího.

Kupující vyjádří svůj zájem o koupi zboží kliknutím na tlačítko s názvem „Do košíku“.

Poté, co kupující ukončí výběr zboží, o jehož koupi má zájem, přejde kupující do košíku, ve kterém bude kupujícímu k dispozici rekapitulace zboží, které kupující přidal do košíku, a jeho cen, popř. též informace o tom, zda se na konkrétní nákup vztahuje doprava zdarma či nikoliv.

Následně kupující přejde na výběr způsobu dopravy zboží a způsob platby v souladu s čl. 11 těchto OP. V rámci tohoto objednávkového kroku může kupující uplatnit slevový kupón (voucher).

Nejedná-li se o kupujícího, který se přihlásil do svého zákaznického účtu, přejde kupující dále k vyplnění svých osobních údajů (e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefon, ulice, číslo popisné, město, stát, poštovní směrovací číslo). V rámci tohoto objednávkového kroku může kupující vyplnit také firemní údaje, tj. identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo; pokud tak ovšem kupující učiní, nebudou se na něj vztahovat tyto OP, ale budou se na něj vztahovat Obchodní podmínky internetového obchodu www.buzzsneakers.cz pro podnikatele.

Následně přejde kupující k souhrnu své objednávky, v jehož rámci zkontroluje a případně upraví obsah své objednávky dle svého přání. Kupující má případně možnost se vrátit ve své objednávce zpět do dřívějších objednávkových kroků, a to prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Zpět“. Kupující vytvořením své objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP (kupující zaškrtne políčko s textem „Souhlasím s obchodními podmínkami“), jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy pro kupující obsažená v čl. 5 těchto OP, informace o zpracování osobních údajů, možnosti dopravy, možnosti platby, postup reklamace zboží a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném při vytvoření objednávky. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „Odeslat objednávku zavazující k platbě“ závazně potvrdí objednání zvoleného zboží.

Závazné potvrzení objednávky zboží prostřednictvím e-shopu ze strany kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavřena tehdy, pokud prodávající doručí kupujícímu potvrzení objednávky ve formě e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal kupující při objednávce zboží. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena kupní smlouvou a těmito OP, které jsou její nedílnou součástí. Na e-mailovou adresu kupujícího zašle prodávající zároveň s potvrzením objednávky i potvrzení obsahu kupní smlouvy, pokyny k údržbě zboží a tyto obchodní podmínky. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Informace o závazné objednávce kupujícího a fakturační údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem řádného splnění smlouvy v elektronické formě po dobu 6 let s tím, že v případě zájmu kupujícího k nim může být prodávajícím umožněn přístup.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího v následujících případech:

 1. budou-li údaje zadané kupujícím chybné (např. neexistující e-mailová adresa nebo jiné údaje kupujícího),
 2. jedná-li se o kupujícího, jemuž se v  předchozích případech nepodařilo jednotlivé zásilky obsahující zboží doručit,
 3. nebyla-li ze strany kupujícího prokázána vážná vůle uzavřít kupní smlouvu v rámci dodatečné autorizace objednávky ze strany prodávajícího (např. s ohledem na množství objednaného zboží, výši kupní ceny, nákladů na přepravu, vzdálenost apod.),
 4. prodávající není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito OP, resp. ve lhůtě uvedené na internetových stránkách e-shopu, a to z důvodu vyprodání zboží, nedostupnosti zboží nebo zásadní změny ceny zboží, ledaže by se s kupujícím dohodl na náhradním plnění.

O odmítnutí objednávky informuje prodávající kupujícího telefonicky anebo e-mailem. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její části, vrátí prodávající kupujícímu finanční prostředky ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy prodávající informoval kupujícího o odmítnutí objednávky, a to bankovní účet, z něhož byla platba na bankovní účet prodávajícího poukázána.

Kupující je oprávněn odvolat návrh na uzavření kupní smlouvy, pouze dokud od prodávajícího neobdrží potvrzení objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy strany učinily úplnou dohodu ve vztahu ke zboží, které je předmětem koupě. Jakákoli jiná ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu kupní smlouvy pozbývají uzavřením kupní smlouvy platnost.

Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit řádně a včas ujednanou kupní cenu za zboží.

Prodávající je povinen dodat zboží na základě prodávajícím potvrzené objednávky kupujícího v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho anebo vypravit na přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu a zabezpečit, aby dodané zboží odpovídalo platným právním předpisům České republiky.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami vyplývajících z potvrzení objednávky.

Kupující je povinen převzít zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů vynaložených na doručení zboží, v závislosti na zvoleném způsobu doručení písemně potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby, ledaže se jedná o vyzvednutí zboží v prodejně prodávajícího (v tom případě sdělí kupující prodávajícímu číslo objednávky a své identifikační údaje; pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, je taková osoba povinna prokázat se písemnou plnou mocí od kupujícího a prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem).

 

Kupní cena a související poplatky

 

Kupní ceny zboží vycházejí z katalogového ceníku prodávajícího, aktuálně vydaného a zveřejněného na internetových stránkách e-shopu, které jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Pokud není uvedeno jinak, jsou kupní ceny uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty ve výši vyplývající z platných právních předpisů a jsou pro kupujícího konečné.

Prodávající si vyhrazuje možnost změnit výši kupní ceny, dojde-li k významné změně kurzu české koruny vůči EUR nebo vůči USD, dojde-li k výraznému nárůstu indexu spotřebitelských cen, nebo dojde-li k výrazným změnám dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na internetových stránkách prodávajícího výslovně uvedeno něco jiného.

Dodání zboží je podmíněno zaplacením kupní ceny zboží. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží v plném rozsahu způsobem blíže uvedeným v čl. 11 těchto OP.

Nezvolí-li kupující možnost osobního vyzvednutí zboží na některé pobočce prodávajícího, je kupující povinen zaplatit kupní cenu dodaného zboží vč. nákladů na dopravu, a to před převzetím zboží.

Pokud kupující zvolí způsob platby kupní ceny, s nímž jsou spojeny zvláštní poplatky za platbu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu kromě kupní ceny dodaného zboží též tyto zvláštní poplatky za platbu, a to ve výši vyplývající z kupní smlouvy.

Kupující obdrží ke každému zboží daňový doklad v tištěné či elektronické podobě.

Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

 

Dodací podmínky

 

Za dodání zboží řádně a včas se považuje:

 1. převzetí zboží kupujícím,

 2. umožnění kupujícímu převzít zboží v místě jím určeném k dodání zboží.

V případě, že se objednané zboží nachází ve skladu prodávajícího, bude zboží odesláno kupujícímu nebo předáno dopravci zpravidla do čtyř (4) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, prodávající je povinen vyřídit objednávku kupujícího do 14 dnů od jejího doručení prodávajícímu prostřednictvím e-shopu. Vyřízením objednávky se rozumí dodání zboží řádně a včas v souladu s článku 9.1 těchto OP.

V případě, že prodávající dodává kupujícímu zboží prostřednictvím zásilkové služby, bere kupující na vědomí, že zpravidla není dopředu možné určit přesnou hodinu dodání zboží.

Objednávky zahrnující vyšší počet položek zboží než jednu, mohou být ke kupujícímu odesílány z různých poboček prodávajícího, a v důsledku toho zasílány nezávisle na sobě. V takovém případě se však pro kupujícího náklady dopravy nijak nemění.

Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího s opožděným dodáním zboží se považuje: vyšší moc, válka, epidemie, pandemie, provozní poruchy, překročení dodacích lhůt dodavateli prodávajícího, výpadek surovin, energie anebo pracovní síly, stávky, výluky z práce, problémy v sektoru dopravy, dopravní poruchy, veřejné nařízení jako i všechny podobné anebo zákonem předpokládané okolnosti. Nastane-li taková okolnost, dodá prodávající zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po odpadnutí uvedené překážky.

 

Nabytí vlastnického práva ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží, anebo když tak neučiní včas, tak v čase, kdy mu byl prodávající připraven doručit zboží řádně a včas, resp. umožnil kupujícímu se zbožím nakládat v místě určeném k dodání zboží, a kupující zboží nepřevezme.

 

Přepravní a platební podmínky

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro ČR:

 

Česká pošta

Česká pošta =  0 Kč (objednávky od 2.000 Kč)

Česká pošta Balík Do ruky = 89 Kč (objednávky do 2.000 Kč)

Pokud kupující zvolí dopravu prostřednictvím České pošty, balíček bude kupujícímu dopraven službou Balík do ruky, která zajišťuje expresní dodání v pracovní dny do 24 hodin od okamžiku expedice. Zároveň bude kupujícímu odeslána SMS s číslem balíku a e-mail s odkazem na sledovací systém České pošty, jehož prostřednictvím může kupující kontrolovat cestu zásilky na svoji adresu. Vzhledem k vysoké spolehlivosti a rychlosti tento způsob dopravy prodávající doporučuje.

Jak probíhá dodání Balíku do ruky?

Doručovatel zásilku přiveze na dodací adresu v pracovní den, obvykle mezi 8. a 16. hodinou, kde ji kupujícímu předá. Pokud nebude kupující zastižen, ponechá doručovatel v poštovní schránce kupujícího výzvu k vyzvednutí balíčku na pobočce pošty. Na poště pak zásilka bude uložena po dobu 7 dnů, v případě nevyzvednutí se vrátí na sklad prodávajícího a kupní smlouva se v takovém případě automaticky ruší okamžikem, kdy je zboží doručeno zpět prodávajícímu. Prodávající kupujícího upozorňuje, že přesnou hodinu doručení není schopen zajistit ani sdělit. V případě, že pošta kupujícího při doručování nezastihne, má kupující možnost svoji pobočku pošty telefonicky zažádat o opětovné doručení balíku na svoji adresu. Tato služba je bezplatná.

Česká pošta Balík Na poštu = 79 Kč  (objednávky do 2000 Kč)

Doručení balíku na vybranou poštu následující pracovní den po podání.

Po uložení zásilky na poště je možné balík vyzvednout bez nutnosti prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu o uložení. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba. I nadále lze vyzvednout zásilku prokázáním totožnosti, kdy kupující sdělí pracovníku na přepážce buď číslo balíkové zásilky nebo sdělí své telefonní spojení nebo e-mailovou adresu (resp. spojení, na které byla kupujícímu zásilka avizována).

Česká pošta Balík Do balíkovny = 65 Kč  (objednávky do 2000 Kč)

Od podání až po vyzvednutí zásilky bude kupující vždy informován. Jakmile Česká pošta převezme zásilku do přepravy, obdrží kupující e-mailové avízo o podání.

V okamžiku uložení zásilky na výdejním místě Balíkovna zvoleném kupujícím bude kupujícímu zasláno avízo o uložení (e-mail/SMS) na kupujícím vybrané Balíkovně. V tuto chvíli je balík připraven k vyzvednutí.

Zásilku si kupující vyzvedne tak, že si zvolí službu Zrychlený výdej balíků na vyvolávacím systému (u nových vyvolávacích systémů stačí pouze načíst čarový kód z mobilního telefonu nebo avíza) a následně bude přednostně vyzván k přepážce. Pracovníku na přepážce sdělí kupující kód pro vyzvednutí zásilky (součást avíza o uložení) a jméno a příjmení kupujícího.

V případě, že si kupující jako adresát nebude moci zásilku vyzvednout, nabízí prodávající možnost vyzvednutí balíku i třetí osobou. U této služby tudíž není požadováno předložení dokladu totožnosti.

Průběh doručení zásilky může kupující sledovat na internetových stránkách České pošty: Sledování zásilek (Track&Trace).

Prodávající upozorňuje kupujícího, aby nepřebíral viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky. V takovém případě nechť kupující informuje prodávajícího na infolince +420 256 256 080, aby bylo možno se domluvit na dalším postupu.

Pokud nebude kupujícímu do tří pracovních dnů od obdržení SMS a e-mailu o expedici balíček doručen, ani nedostane výzvu k vyzvednutí, nechť kupující kontaktuje zákaznický servis prodávajícího na infolince +420 256 256 080 nebo na e-mail: online@buzzsneakers.cz.

Tento způsob přepravy platí pouze v rámci České republiky. Poštovné pro objednávky nad 2.000 Kč je zdarma.

Pokud si kupující zvolí způsob platby dobírkou, bude ke kupní ceně připočteno doběrečné ve výši 31 Kč, a to i v případě objednávek nad částku 2.000 Kč.

PPL kurýrní služba

PPL Private (Doručení na adresu) =   0 Kč (objednávky od 2000 Kč)

PPL Private (Doručení na adresu) = 99 Kč (objednávky do 2000 Kč)

PPL Výdejní místo (Parcelshop, Parcelbox) = 0 Kč (objednávky od 2000 Kč)

PPL Výdejní místo (Parcelshop, Parcelbox) = 69 Kč (objednávky do 2000 Kč)

Při využití dopravy kurýrní službou PPL bude kupujícímu zásilka dodána v následující pracovní den po předání balíčku přepravci. Expedici prodávající kupujícímu potvrdí SMS a e-mailem včetně čísla zásilky a odkazu na sledovací systém služby PPL, ve kterém může kupující kontrolovat cestu zásilky.

Jak probíhá doručení balíčku prostřednictvím PPL?

Kurýr zásilku přiveze na dodací adresu v pracovní den mezi 8. a 18. hodinou. Pokud kurýr kupujícího nezastihne, bude kupující kontaktován telefonicky. Kurýr se poté pokusí zásilku znovu doručit následující pracovní den. Pokud ani tehdy nebude kupující na dodací adrese přítomen, zboží se vrátí na sklad prodávajícího a kupní smlouva se v takovém případě automaticky ruší okamžikem, kdy je zboží doručeno zpět prodávajícímu. Prodávající upozorňuje kupujícího, že přesnou hodinu doručení není schopen zajistit ani sdělit.

Průběh doručení zásilky může kupující sledovat na internetových stránkách přepravní služby PPL : sledování zásilky.

Prodávající upozorňuje kupujícího, aby nepřebíral viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky. V takovém případě nechť kupující informuje prodávajícího na infolince +420 256 256 080, aby bylo možno se domluvit na dalším postupu.

Pokud nebude kupujícímu do tří pracovních dnů od obdržení SMS a e-mailu o expedici balíček doručen a přepravní služba se s Vámi nespojí, nechť kupující kontaktuje zákaznický servis prodávajícího na infolince +420 256 256 080 nebo na e-mail: online@buzzsneakers.cz.

Pro objednávky v hodnotě nad 2000 Kč je tento druh dopravy zdarma.

Zásilkovna

Doručení na výdejní místo  =   0 Kč (objednávky od 2000 Kč)

Doručení na výdejní místo = 69 Kč (objednávky do 2000 Kč)

Zásilkovna do ruky  =   0 Kč (objednávky od 2000 Kč)

Zásilkovna do ruky = 94 Kč (objednávky do 2000 Kč)

Pokud kupující zvolí způsob platby dobírkou, bude ke kupní ceně připočteno doběrečné ve výši 25 Kč, a to i v případě objednávek nad částku 2000 Kč.

Osobní vyzvednutí na prodejně

Osobní vyzvednutí zboží 0 Kč

Po zaslání e-mailu s potvrzením o uzavření kupní smlouvy, obdrží kupující ještě jeden e-mail s informací o reálné rezervaci konkrétního zboží. Zboží bude pro kupujícího na příslušné prodejně rezervováno po dobu 7 dnů od odeslání potvrzení o rezervaci zboží prodávajícím. Možnost osobního vyzvednutí platí pouze v rámci ČR.

Nákup dárkových poukázek

Při nákupu pouze dárkových poukázek  je možné využít jako dopravce pouze Českou poštu, ostatní dopravci neumožňují zasílat cenné psaní. V případě zvolení jiného dopravce si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo k jejímu uzavření.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírka = 31 Kč

Platba na dobírku znamená, že kupní cenu zboží kupující zaplatí přímo poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi přepravní služby, který kupujícímu zásilku přiveze. Kupní cenu uhradí kupující hotově při převzetí zboží. Možnost platit kupní cenu dobírkou platí pouze v rámci České republiky.

Platební kartou „on-line“ (VISA, MasterCard) = 0 Kč

E-shop prodávajícího akceptuje karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavatelské banky umožňují používání embosovaných (reliéfních) karet. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje vydavatelská banka kupujícího. Dále některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby se u své banky informoval o možnosti používání své platební karty k placení na internetu.

Rychlý on-line převod přes PayU

 • Způsob platby přes PayU je téměř stejný jako běžný bankovní převod.
 • Oproti klasickému bankovnímu převodu je však pohodlnější a rychlejší, protože kupujícímu automaticky předvyplnění příkaz k úhradě. 
 • Po úspěšném dokončení platby a potvrzení skladové dostupnosti prodávající kupujícímu zboží ihned expeduje. 

Rychlý převod umožňuje prodávající u ČSOB, Raiffeisenbank, Era-Poštovní spořitelna, Fio banka, GE Money bank, MojePlatba –Komerční banka, mTransfer – mBank, PaySec, Platba 24 – Česká spořitelna, Sberbank.

Za platbu přes PayU nejsou účtovány žádné poplatky. 

Rychlý způsob platby neumožňuje klasický bankovní převod, proto není možné si vygenerované údaje poznamenat a zaplatit klasickým převodem. Takové objednávky budou mít příznak nezaplaceno a nebudou přijaty. 

Výhody:

 1. Peníze jsou převedeny na účet prodávajícího téměř okamžitě. Díky tomu může prodávající expedovat zboží ihned. 
 2. Bezpečnost transakce garantuje banka kupujícího, protože platba probíhá přímo v internetovém bankovnictví kupujícího. 
 3. Po přihlášení do internetového bankovnictví obdrží kupující rovnou předvyplněný příkaz k úhradě obsahující všechny potřebné údaje k platbě, který stačí jen potvrdit.

V hotovosti při osobním vyzvednutí = 0 Kč

Po zaslání e-mailu s potvrzením o uzavření kupní smlouvy, obdrží kupující ještě jeden e-mail s informací o reálné rezervaci konkrétního zboží.

Rezervace zboží je možná pouze na prodejně, ve které se zboží momentálně nachází. Zasílání zboží mezi prodejnami není možné.

Platba kartou na místě je možná. Následně může kupující navštívit vybranou prodejnu. Kopii e-mailu s potvrzením o uzavření kupní smlouvy doporučuje prodávající vzít pro rychlé odbavení s sebou.

Před zaplacením kupní ceny v hotovosti si kupující zboží vyzkouší a překontroluje. Zboží bude pro kupujícího na příslušné prodejně rezervováno po dobu 7 dnů od odeslání potvrzení o rezervaci zboží prodávajícím. Možnost osobního vyzvednutí platí pouze v rámci ČR.

 

Reklamační podmínky

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména tedy prodávající kupujícímu odpovídá, že zboží

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,
 4. že je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat.

Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“). Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, kdy kupující zboží nemohl užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Vadu zboží je kupující povinen bez zbytečného dokladu poté, co ji zjistil, vytknout (reklamovat) u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a je kupujícímu k dispozici online zde. Vytknout vadu může kupující zasláním e-mailové zprávy na adresu reklamace@a3sport.cz, popřípadě telefonicky na tel. +420 256 256 080, poštou na adrese Sport Vision Czechia s.r.o., reklamační oddělení, Teslova 1171/15, 301 00 Plzeň nebo zprávou zaslanou do datové schránky prodávajícího 2qap9ze.

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví, v době dvou let od převzetí zboží. Jde-li o použité zboží, může být doba, kdy může kupující vytknout vadu, zkrácena až na jeden rok. Tato doba začíná plynout ode dne odevzdání věci kupujícímu či ode dne dojití zboží do místa určení, bylo-li zboží dle smlouvy kupujícímu odesláno. Bylo-li zboží kupujícímu odesláno a rozděleno do více zásilek, začíná tato lhůta plynout ode dne dojití poslední zásilky obsahující zboží do místa určení.

Doba uvedená v bodě 12.4 těchto OP se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží používat, z důvodu prováděné opravy prodávajícím během této doby. Dojde-li k výměně zboží či jeho části za nové, nepočne k tomuto novému zboží či jeho části běžet nová doba dle čl. 12.4 těchto OP.

Kupující je povinen vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech, množství, neporušenosti obalu zásilky a o případných zjevných vadách. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží, už v době jeho převzetí.

Kupující je povinen se při užívání zboží řídit pravidly obsaženými v pokynech k údržbě a použití zboží a pravidly obecně známými.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit písemně, anebo osobně na prodejnách prodávajícího. Pro reklamace použitého zboží může kupující použít formulář pro uplatnění reklamace použitého zboží zasílaného poštou, který je k dispozici zde. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijatých reklamacích, o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Řádně a včas uplatněnou reklamaci vyřídí prodávající v souladu s ustanoveními OZ a zákona o ochraně spotřebitele.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, a to zejména těmito způsoby:

 • používáním zboží pro jiné nebo nevhodné účely než k tomu určené a/nebo za podmínek, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí;
 • neodborným či nešetrným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním předepsané péče o zboží ze strany kupujícího v pokynech k údržbě a použití zboží;
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo nesprávným používáním,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou,
 • poškozením zboží v důsledku neprovedené nebo špatně provedené údržby,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
 • neodborným a neoprávněným zásahem do zboží kupujícím.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito OP anebo v ceně, která je uvedená v e-shopu. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu případně uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 30 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

Prodávající poučuje kupujícího, že kupujícímu je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu za podmínek upravených OZ, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a vyzkoušet obvyklým způsobem, avšak pouze za účelem obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností daného zboží. Zboží je kupující povinen vrátit v původním stavu včetně jeho veškerého příslušenství, nepoškozené, čisté a je-li to s ohledem na dané zboží možné, v jeho originálním obalu. Dle ust. § 1833 OZ je kupující povinen uhradit prodávajícímu hodnotu toho, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Za vyzkoušení zboží se nepovažuje jeho mezitímní běžné používání kupujícím a následné vrácení prodávajícímu.

Prodávající poskytuje spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást těchto OP.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást těchto OP. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možno vyplnit online zde.

Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy od kupujícího potvrdí prodávající v souladu s ustanovením § 1830 OZ kupujícímu jeho přijetí. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím. To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není vráceno v kompletním stavu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok na kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží na vrácenou kupní cenu. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující nese při odstoupení od smlouvy náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Zboží může být vráceno rovněž osobně, a to v jakékoliv prodejně prodávajícího, jejichž seznam je zde.

Prodávající není v prodlení s vracením kupní ceny, pokud kupující prodávajícímu nevrátí zakoupené zboží spolu s doručením odstoupení od smlouvy. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen zaslat či předat zakoupené zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Do doby vrácení zboží prodávajícímu nese nebezpečí škody na zboží kupující.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité, nachází se v nepoškozeném pokud možno původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající ve smyslu § 1832 odst. 1 OZ kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu) už zaplacenou kupní cenu za zboží uvedené v kupní smlouvě.

 

Výměna zboží

 

Kupující může vyměnit zboží zakoupené v e-shopu prodávajícího do 30 dnů od převzetí zásilky, avšak pouze, budou-li současně splněny tyto podmínky:

 • zboží je možné vyměnit jen osobně na kterékoli prodejně prodávajícího po předložení dokladu potvrzujícího koupi zboží,

 • je možné vyměnit pouze stejné zboží za jinou velikost (za předpokladu, že je tato velikost na vybrané prodejně dostupná).

 

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající informuje kupujícího, že osobní údaje kupujícího zpracovává v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ve znění účinném od 25. 5. 2018 a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.

 

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Alternativní řešení sporů

 

Kupující, jako spotřebitel, má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujícího, jakož i subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je např. Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího a musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu (kupující i prodávající) sama.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line prodávající kupujícího informuje, že byla zřízena platforma pro řešení sporů on-line, na níž se kupující, v případě, že bude usilovat o mimosoudní řešení sporů, může obracet. Elektronický odkaz na tuto platformu je uveden na internetových stránkách prodávajícího. Odkaz na Evropskou on-line platformu pro mimosoudní řešení sporů zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

 

Závěrečná ustanovení

 

Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito OP se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a další právní předpisy platné a účinné v České republice.

Tyto obchodní podmínky se stávají pro vztah smluvních stran závazné a nabývají účinnosti i vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky zboží kupujícím, kde kupující odsouhlasil seznámení se s jejich obsahem a souhlas s jejich použitím.

Nedílnou součástí těchto OP jsou jejich následující přílohy:

 • příloha č. 1 – Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem;
 • příloha č. 2 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Kupující tedy zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, rozumí jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 16. 3. 2023